CREATE PDF
1סוג העסקה
2שם שלב
3שם שלב
4שם שלב
5שם שלב
6שם שלב
7שם שלב

מחשבון אישור עקרוני למשכנתא

לרשותכם מחשבון אישור עקרוני למשכנתא – מערכת לבחינת התכנות לעסקה ולקבלת אישור עקרוני למשכנתא הנדרשת.

בדקו האם אתם עומדים בכל הקריטריונים לקבלת משכנתא, האם יש לכם מספיק הון עצמי, האם ההכנסה מספיק גבוהה ביחס למשכנתא ועוד מספר משתנים שחשוב לקחת בחשבון על מנת לוודא עמידה בקריטריונים לקבלת משכנתא.

לאחר מספר שלבים תקבלו באופן ישיר תשובה האם יש או אין התכנות לעסקה וניתן יהיה להנפיק דוח מסכם אלכם למייל עם כל הנתונים.

חשוב מאוד, תוצאת המערכת / מחשבון אינה חלופה לאישור עקרוני או סירוב מהגורם המממן. לא חותמים חוזה רכישה לפני שבוחנים התכנות לקבלת משכנתא ומקבלים אישור עקרוני מהגורם המממן.

*למען הסר ספק מובהר בזאת כי תוצאת המערכת לא מחליפות ייעוץ ו/או אישור עקרוני מהגורם המממן עצמו
נא לאשר את תנאי השימוש והתקנון

בחינת קבלת אישור עקרוני למשכנתא

יש לציין את סוג העסקה והאם זהו הנכס היחיד בבעלות או שיש ברשותנו נכסים נוספים

ספרו לנו על איזו עסקה מדובר

האם זו דירתו היחידה?

יש להזין מספר הלווים בהלוואה, את פרטי ונתוני הלווים לפי השדות המצויינים:

ספרו לנו קצת עליכם, פרטי הלווים - נתונים כלליים

מספר הלווים

יש לציין את שווי הנכס הנרכש / לבטוחה ואת המשכנתא הנדרשת

פרטי הנכס, יש לציין את שווי הנכס הנרכש / לבטוחה ואת המשכנתא הנדרשת

יש לציין את ההון העצמי הכולל שברשותכם ואת גובה העלויות הנלוות לעסקה. סה"כ ההון העצמי לטובת המשכנתא יהיה ההפרש בניהם.

בחינת מקורות הון עצמי לעסקה

באו נוודא שיש לנו את ההון העצמי הנדרש - סה"כ הון עצמי נזיל כולל לטובת משכנתא ועלויות נלוות לעסקה
סה"כ עלויות נלוות לעסקה, עלויות שהם מעבר לעלות החוזית של הנכס כגון: בעלי מקצוע, מס רכישה, שיפוץ ועוד...
סה"כ הון עצמי לטובת קבלת המשכנתא
מעולה, נראה שיש מספיק הון עצמי לעסקה, בואו נמשיך...
נראה שיש גירעון של בהון העצמי, והדבר עלול להשפיע על ההיתכנות לעסקה. בואו נמשיך בבדיקות.
נראה שיש גירעון של 0 בהון העצמי, אך ישנם נכסים קיימים בבעלותכם, בואו נבחן האם ניתן לחלץ מהם הון עצמי נוסף.

יש לציין את ההכנסות נטו לכל אחד מהלווים.

ספרו לנו על הנכסים הקיימים שלכם...

זיהינו שציינתם כי אין ברשותכם נכסים נוספים, או שישנו הון עצמי גבוה מספיק, ולכן נמשיך הלאה...

יש להזין את שווי הנכס/ים הקיימים שבבעלותנו, משכנתא קיימת, במידה ויש והחזר חודשי על הלוואת המשכנתא:

יחס החזר מההכנסה

יש לציין את כל ההתחייבויות הקיימות לתקופה שמעל 1.5 שנים.

הלוואות והתחייבויות

סכום

מחשבון אישור עקרוני למשכנתא – תשובת המערכת:

טוב, יש לנו תשובה!