EMI ביטוח משכנתא

EMI מאפשרת לכם לקבל עד 90% מימון, בבנקים למשכנתאות. EMI מבטחת את כל הבנקים למשכנתאות בישראל וגופים פיננסיים נוספים המורשים ע"י בנק ישראל להעניק משכנתאות. מבוטחי החברה הפוטנציאליים הינם בנקים מסחריים, בנקים למשכנתאות ו/או גופים פיננסיים אחרים, העוסקים במתן הלוואות המובטחות במשכנתא.

אדמות מנהל

אדמת מנהל הן קרקעות השייכות מנהל מקרקעי ישראל. מנהל מקרקעי ישראל זהו הגוף אשר רושם שיעבודים על הקרקעות במדינת ישראל והוא הגוף המשפטי האחראי על הסדר של תשלומי חכירה. חכירה היא שכירות הקרקע ממנהל מקרקעי ישראל לתקופה של 49 עם אפשרות ל49 שנים נוספות. תשלומי החכירה מתבצעות באופן ישר למנהל. התנהלות הבנקים למשכנתאות ביחס לאדמות מנהל זהות כמעט לחלוטין לעסקאות הרשומות בטאבו. ברמת שעבוד הנכס להלוואת המשכנתא, הבנק רואה זאת בעין שווה.

אובליגו

אובליגו - סך האשראי, ההתחייבויות הכולל שלנו. מסגרת אשראי, הלוואות, כרטיסי אשראי ועוד...

אחוזי מימון במשכנתא

אחוזי מימון במשכנתא (LTV – Loan To Value) - סכום הכסף אותו אנו לווים מהבנק ביחס לשווי הנכס אותו אנו רוכשים וההון העצמי שברשותנו. לדוגמא: אם ברשותינו 300,000 שך הון עצמי ושווי הנכס 1,000,000 ש"ח אחוזי המימון למשכנתא הינם 70%. 300,000 ש"ח מתוך 1,000,000 ש"ח מהווים 30% הון עצמי (300,000/1,000,000 = 30%) ולכן אחוזי המימון אותם נצטרך ללוות מהבנק הינו 70%.

אי כיבוד ממסר

אכ"מ - אי כיבוד ממסר. ממסר שניתן להפקדה וחוזר בעקבות חוסר אשראי בחשבון של בעל הממסר.

איגרת חוב

איגרת חוב (אג"ח) - נייר ערך אשר מהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב. אג"ח זהו מכשיר פיננסי בעזרתו רשויות מקומיות, מדינות, חברות עיסקיות ואחרים לווים כסף מהציבור (או אף ממלווים אחרים). ניתן לראות באג"ח כסוג של הלוואה סחירה (כלומר בניגוד להלוואה "רגילה" בבנק - את האג"ח ניתן למכור ולקנות). בנק הפועלים ובנק מזרחי טפחות למשכנתאות משתמשות באג"ח מסוג גליל למתן ריבית בסיס על הלוואות משכנתא משתנות.

אינפלציה

אינפלציה - מונח כלכלי אשר מתאר תהליך של עלייה כללית ומתמשכת של רמת המחירים במדינה או בשוק מסוים. האינפלציה בישראל ידעה מעלות ומורדות במהלך השנים. לשיאה הקיצוני הגיעה האינפלציה בין השנים 1980-1985: שיעור האינפלציה השנתית הגיע לשיא של 445% (כלומר, המחירים עלו פי חמישה וחצי בממוצע בתוך שנה אחת בלבד) בשנת 1984. השיעור הגבוה ביותר של עליית המדד החודשית נרשם בחודש יולי של שנת 1985, והוא עמד על 27.49%. עליית המחירים המהירה והבלתי מבוקרת הביאה לכך שבמשך כמה שנים חושב תקציב המדינה בדולרים של ארצות הברית במקום בשקלים, כיוון שאי אפשר היה לדעת בתחילת השנה מה יהיה ערך השקל בסופה. כמו כן, נוצר חוב חיצוני גדול מאוד שאיים להחמיר את המשבר הכלכלי, ונרשם שפל ביתרות מטבע החוץ של ישראל. האינפלציה נבלמה בסופו של דבר בעקבות תוכנית הייצוב הכלכלית של 1985. לאינפלציה השפעה חסרת תקדים על הלוואות המשכנתא אותם אנו לוקחים, לפעמים הרבה מעבר, ובעלת משמעות רבה יותר מריביות המשכנתא.

אישור הכנסות רואה חשבון

אישור הכנסות רואה חשבון - עצמאיים שבנינו, אשר מעוניינים לקחת משכנתא ואינם מנפיקים תלושי שכר, יצטרכו להמציא מהרואה חשבון, אישור הכנסות נטו לשנת המשס הנוכחית מתחילת השנה ועד היום הנתון וכמו כן לשנה שלפניה. אישור רואה חשבון מציין את גובה ההכנסה נטו לשנת המס.

אישור זכויות במקרקעין

אישור זכויות במקרקעין - מסמך זה מונפק על ידי מינהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת הפועלת מטעמו. אישור הזכויות מפרט את הרשומות הרלוונטים לגבי המקרקעין. בעלי הזכויות, שעבודים על המקרקעין, עיקולים, הערות הזהרה. בתהליך רכישת נכס, ובמידה והנכס רשום במינהל והאישור הוצא ע"י חברה משכנתא יש להמציא ממנהל מקרקעי ישראל בנוסף "הודעה על רישום זכות בנכס" בשביל הבנקים למשכנתאות.

אישור עקרוני להלוואות משכנתא

אישור אשר מנפיק הבנק למשכנתאות לאחר בחינה ראשונית של טיב הנכס וטיב העסקה שמציג הלקוח לבנק. האישור העקרוני הראשוני אינו מחייב עד שלא הוצגו כל המסמכים הדרושים במלואם וכמו כן, עד שלא נבדק הנכס ברמתו המשפטית של המחלקה המשפטית של הבנק.

אישור עקרוני סופי

אישור עקרוני סופי למשכנתא הינו אישור שנמסר ללקוח באישור וחתימת הבנק למשכנתאות, לאחר הצגת כל המסמכים הנדרשים לבנק כולל חוזה רכישה. האישור הסופי הינו מתקבל לאחר בחינת טיב הלקוח וטיב הנכס במחלקה המשפטית של הבנק. באישור העקרוני מוצגים כל נתוני ההלוואה הרלוונטיים כגון: גובה הלוואה, אחוזי מימון, שווי נכס, ריביות, התניות (במידה ונדרשים ערבים, שמאות, ביטוחים וכו´...).

ארביטראז

ארביטראז´ הוא ניצולו למטרת רווח של פער במחיריו של נכס מסוים בשני שווקים או יותר. פעולת ארביטראז´ פשוטה מורכבת מרכישת הנכס בשוק שבו מחירו זול יותר ומכירתו בשוק אחר במחיר גבוה יותר. פעולות ארביטראז´ מורכבות יותר עשויות לכלול פעולות קנייה ומכירה של מספר נכסים במספר רב של שווקים, המתקזזות האחת עם השנייה ומותירות רווח ביד מבצען.

ארנונה

ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. גובה הארנונה נקבע לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת, לפי סוג השימוש בנכס (מגורים, מסחר, משרדים, תעשייה וכדומה) ומיקומו של הנכס (שכונת יוקרה, אזור מסחרי מפותח, שכונה המאוכלסת בידי תושבים בעלי אפיון סוציו-אקונומי נמוך וכן הלאה).

אשראי בנקאי

אשראי בנקאי, אשראי הוא הלוואה הניתנת לאדם או לחברה על–ידי מוסד פיננסי, תמורת התחייבות של הלווה להשיב את ההלוואה, בתוספת ריבית, כעבור זמן קצר (לרוב, כחודש) או לשיעורין ("קרדיט") במהלך מספר חודשים. הלוואת אשראי ניתנת לרוב תמורת ערבונות ישירים (כמו חסכון ´נעול´ בגובה מסוים) או עקיפים, או שניהם. את האשראי ניתן לתת בצורת הלוואה עם פריסה לתקופה מוגדרת מראש, מסגרת אשראי, כרטיסי אשראי.

בטוחה

בטוחה היא בעצם שעבוד... שעבוד הוא מונח משפטי המתאר ייחודם של נכס או קבוצה של נכסים כערובה לקיומו של חיוב. במסגרת השעבוד מתחייב הלווה, במסגרת הסכם ההלוואה, שלא לשעבד נכס כלשהו שבבעלותו למלווים אחרים, מבלי שקיבל את הסכמת המלווה או כל עוד לא פרע את חובו למלווה. בכך מגן השעבוד על מלווה שלטובתו נרשם שעבוד צף מאפשרות שבעתיד ירשום הלווה שעבוד ספציפי לטובת מלווים אחרים על אותה קבוצת נכסים. משכון הוא צורה של שעבוד, וכך גם משכנתא, המתייחסת לשעבוד מקרקעין, שעבוד צף המתאר שעבוד של כלל נכסיו של תאגיד, וכן עכבון.

בטחונות נזילים

בטחונות נזילים אלו הם ביטחונות אשר נגישים למימוש מהיר למוסד המלווה בכל זמן נתון.

בטחונות קבועים

בטחונות קבועים אלו הם בטחונות אשר משועבדים לאשראי ניתן ברמה השותפת, כגון: נכסים, פקדונות, ממסרים, תזרים.

ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח חיים למשכנתא הינו ביטוח אשר מחסל את חוב המשכנתא במקרה ומי מהמבוטחים הולך לעולמו טרם תשלומי הלוואת המשכנתא.

ביטוח מבנה למשכנתא

ביטוח מבנה למשכנתא מונע מאיתנו ומהבנק המספק לנו משכנתא את הסיכון שאם יגרם נזק למבנה הדירה לא ניתן יהיה לשלם עבור התיקונים או לעמוד בהתחייבות לשלם את המשכנתא לבנק.

ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא מורכב משני ביטוחים עיקריים: ביטוח מבנה למשכנתא וביטוח חיים למשכנתא. לרוב ביטוחי המשכנתא מחייבים והם כתנאי לקבלת המשכנתא.

ביטול משכון

ביטול משכון, פעולה זו מבוצעת ברשם המשכונות בדרך של הגשת הודעת ביטול משכון החתומה ע"י הגורם הממשכן. בדרך כלל בנק למשכנתאות, על הלוואות הניתנות לרכישת נכס או הלוואת משכנתא לכל מטרה כנגד נכס, לאחר פירעון ההלוואה בגינה בוצע המשכון, או כאשר מולאה ההתחייבות שלצורך הבטחתה מושכן הנכס.

בנק Bank

בנק הוא מוסד פיננסי שעיסוקו העיקרי הוא טיפול ותיווך בכסף ומחירת סיכונים. זה כולל קבלת פיקדונות כספיים מפרטים ותאגידים במסגרת חשבונות שקים, חיסכון או השקעה ומתן הלוואות לאחרים, הלוואות משכנתא, הלוואה לכל מטרה אחרת לעצמאיים, שכירום וכו´.

בנק מרכזי ישראל

בנק ישראל, הבנק המרכזי של מדינת ישראל. בראשותו של בנק ישראל עומד הנגיד - נגיד בנק ישראל. בנק ישראל פועל מכוחו של חוק בנק ישראל. תפקידיו המרכזיים של הבנק הם שמירה על יציבות המחירים באמצעות שינויים בשער הריבית הנקראת - ריבית בנק ישראל, בו הוא מלווה לבנקים מסחריים, שבתורם מייצרים אשראי לציבור ולעסקים ושימוש באמצעים נוספים במסגרת המדיניות המוניטרית, כמו כן, פיקוח ורגולציה על הבנקים בישראל, וניהול יתרות המט"ח הלאומיות. ריבית בנק ישראל הינה הריבית ממנה נגזרת ריבית הפריים על הלוואות המשכנתא וההלוואות המסחריות אותן אנו לוקחים במסלול הפריים.

ברוקר

ברוקר או מתווך בעברית, הוא גוף או אדם פרטי, שמארגן עסקאות בין קונה ומוכר, ומקבל עמלה כאשר העסקה יוצאת לפועל.

גוש חלקה ותת חלקה

גוש וחלקה הם בעצם מספרי הזיהוי של כל נכס מקרקעין הממוקם בשטחה של בישראל. "גוש" מתייחס לשטח גדול יחסית הכולל מספר בניינים, חלקה מתייחסת לשטח עליו ממוקם הבנין, ואילו תת-חלקה מתייחסת לדירה עצמה. לפי נתוני גוש - חלקה - תת חלקה, ניתן להוציא נסח טאבו או אישורי זכויות מהמנהל. נסח הטאבו ואישורי הזכויות נחוצים לנו בעיקר בבואנו לרכוש נכס לקבל עליו פרטים, וכן, כל בנק למשכנתאות מבקש ע"י המחלקה המשפטית לבדוק את הנכס טרם שיעבודו לבנק. נכון הדבר ובעיקר בהלוואות משכנתא.

גרירת הלוואת משכנתא

גרירת משכנתא הינה פעולה בא אנו משחררים נכס משעבוד ע"י שעבוד נכס אחר. הלוואת המשכנתא "נגררת" ונשארת כפי שהיא על הנכס המשועבר החדש. פעולה זו מתבצעת בעיקר בשני מקרים עיקריים: 1. הלוואה קיימת טובה יותר מהלוואות שניתן להשיג בזמן נתון. 2. הלקוח נמצא ב"בעיה" קיימת לקבל הלוואה משכנתא חדשה, ולכן מעדיף לא לחסל את הלוואת המשכנתא הקיימת ולבצע גרירה על מנת לא לאבד את המימון על הנכס.

דוח התנהלות משכנתא

דו"ח התנהלות משכנתא - דו"ח המעיד על התנהלות ואופי תשלומי המשכנתא לאורך השנים. בכל סוף שנה מציג הבנק למשכנתאות המלוואה את דו"ח התנהלות המשכנתא של מי מהלווים. בדו"ח התנהלות המשכנתא יופיעו פרטי הלוואת המשכנתא, תשלומי המשכנתא, במידה ויש גם ריביות פיגורים וכו´... במעמד של מחזור משכנתא בבנק הקיים ויותר מכך, בבנק אחר, יבקשו לראות את דו"ח התנהלות המשכנתא לאורך שנתיים אחורה. התנהלות לא תקינה תקשה עלינו לבצע פעולות ברמת המחזור משכנתא.

דוח יתרת סילוק משכנתא

דו"ח יתרת סילוק משכנתא - כמה כסף עלינו לשלם היום על מנת לחסל את הלוואת המשכנתא הקיימת...? דו"ח יתרת סילוק המשכנתא מציין את המסלולים בהם לקחנו את הלוואת המשכנתא, תקופת לקיחת המשכנתא ויתרה לסיום תשלומי המשכנתא, גובה הלוואה, עמלות פירעון מוקדם וכו´. דו"ח יתרה לסילוק משכנתא נחוץ לנו בעיקר במעמד בדיקת כדאיות מחזור המשכנתא שלנו.

דוח רווח והפסד

דוח רווח והפסד - הינו דוח כספי אשר מפרט את התוצאות הכספיות של הפעילות של ישות חשבונאית בפרק זמן נתון, בדרך כלל הדו"ח מתייחס לרבעון או שנה.

דירה

דירה - יחידת מגורים או דירת מגורים. דירה, מקום בו מתנהל תא משפחתי או כל מסגרת אחרת בה אנשים מנהלים את חייהם הבסיסיים לבד או ביחד. הדירה מהווה מרכיב בסיסי באיכות החיים האנושית, הדירה מחולקת ליחידות פנימיות לפי צרכינו, חדרי מגורים, סלון לאירוח, מטבח ופינות אוכל, חדרי רחצה ועוד...

דפלציה

דפלציה - תופעה כלכלית אשר מאופיינת בירידה ברמת המחירים הכללית. כאשר הכסף שלנו מסוגל לקנות יותר, כלומר, עלייה בכוח הקנייה של הכסף. ירידת רמת המחירים ועליית כוח הקניה של הכסף נובעת מצמצום היצע הכסף בשוק, כאשר ההיצע מצטמצם ערכו עולה, לכן הכסף שווה יותר והמחירים יורדים. דפלציה היא ההיפך מאינפלציה. דיפלציה היא מדד שלילי בזמן נתון, לדיפלציה, כמו לאינפציה יש משקל גדול על הלוואות המשכנתא אותן אנו לוקחים.

הודעת משכון

משכון - מונח משפטי המגדיר נכס אשר משועבד כבטוחה לחוב. משכנתא היא מקרה פרטי של משכון, המתייחס לנכס מקרקעין. הודעת משכון - הודעה אשר עליה חתום בעל הזכויות בנכס, הבנק מעביר לרשם המשכונות הודעה לרשם המשכונות לשעבוד הנכס. בהודעה אותה מעביר הבנק לרשם המשכונות מצויין כי בעל הזכויות בנכס מוכן למשכן את זכויותיו בנכס לטובת הבנק ומבקש מהרשם לבצע רישום בהתאם.

הון עצמי למשכנתא

הון עצמי למשכנתא -סה"כ הון שברשותנו לטובת רכישת הנכס, כאשר את היתרה נצטרך לממן דרך בנק למשכנתאות.

הוראת קבע

הו"ק - הורעת קבע, או שמא, הרשאה לחייב את דרך חשבון הבנק שלנו סכום מסויים בתאריך מוגדר. כל מוסד אשר עובד עם אופציית תשלומי הו"ק, מחוייב בהסדר עם הבנק בכך. החיוב החודשי בהוראת קבע יכול להתבצע באחד מהמועדים הבאים : 1 לכל חודש, 10 לכל חודש, 15 לכל חודש ו 20 לכל חודש. הו"ק משמש אותנו לתשלומים ולתחלופה של כרטיסי אשראי וצ´קים, לכך יתרונות רבים לנו. את המשכנתא שלנו אנו משלמים גם כן בהוראת קבע דרך הבנק.

היוון

היוון - שם כללי לתהליך בו אנו רוצים לחשב ערך כספי מתקופה אחת לתקופה אחרת. כאשר אנו מעוניינים להוון אנו בעצם רוצים לדעת מה הערך הנוכחי של הכסף.

היטל השבחה

היטל השבחה - היטל השבחה הוא תשלום חובה אשר אנו נדרשים לשלם, מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית אשר אישרה תוכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו. גובה ההיטל הוא מחצית מעליית השווי של המקרקעין. מטרת ההיטל הוא כיסוי הוצאות הוועדה המקומית שעוסקת בתכנון ופיתוח, פטור מתשלום היטל השבחה יינתן במקרים מסויימים.

היתר בנייה

היתר בנייה, אישור שניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים במקרקעין. היתר הבנייה יעיל מאוד בבואנו לבקש מימון לבנייה נוספת כנגד היתרים. משכנתא נוספת כנגד היתרים תינתן בריביות משכנתא לכל דבר ועיניין.

הכנסה כוללת

הכנסה כוללת - סך כל ההכנסות של הלווים מכל מקור, כגון: תלושי שכר ממקום העבודה, אישורי רואה חשבון על הכנסות מעסק, חוזי שכירויות מהשכרת נכסים או כל נכס אחר המניב לנו תשואות, וכד´. ההכנסה הכוללת ביחס להוצאות מעידים על "כושר החזר" ברמה האובייקטיבית במעמד בקשת אישור עקרוני למשכנתא.

הכנסה נטו

הכנסה נטו - הכנסה אשר מתקבלת לאחר ניכוי כל הוצאות הרשות והחובה. לדוגמא: הוצאות מס הכנסה, הוצאות ביטוח לאומי, הוצאות פנסיה ועוד... כל הוצאה עליה נשלם מס או נצטרך לבצע ניכוי מההכנסות. לוקחים משכנתא? בנק למשכנתאות רואה "הכנסה נטו" באופן אובייקטיבי ביותר - אישורים! אסמכתאות! לשכירים שבנינו, הכנסות נטו הן אלו שנכנסות ישירות לחשבון הבנק לאחר כל הניכויים וכל הזיכויים - נסיעות, אש"ל וכו´. העצמאיים שבניינו, יחושה הכנסות נטו עפ"י אישורי רואה חשבון ושומת מס לכל שנה.

הלוואת בלון

הלוואת בלון - תשלומי קרן וריבית בסוף תקופה, כאשר התקופה עצמה מוגדרת מראש וההחזר הינו נגזרת מגובה ההלוואה, הריבית, הצמדה (אם יש) ותקופת ההלוואה.

הלוואת גרייס במשכנתא

הלוואת גרייס - תשלומי ריבית לאורך תקופה מוגדרת מראש ותשלום הקרן ישולמו בסוף התקופה.

הלוואת סאב פריים

הלוואת סאב פריים - בארה"ב מונח הסאבפריים (subprime) הינו מתייחס להלוואות אשר ניתנות ללווים אשר היה להם קשה ולא הצליחו לשלם על הלוואות שלקחו או ללקוחות אשר אין להם מקורות הכנסה או ביטחונות להלוואות אשר ברצונם לקחת. הלוואות הסאב פריים בעצם אלו הלוואות אשר ניתנות ללווים בדרוג אשראי נמוך. הלוואות אלו ניתנות ברמת סיכון גבוה ולכן מחיר הכסף על הלוואות אלו גבוהות יותר.

הלוואת סולו

הלוואת סולו הינה הלוואה אשר ניתנת ללווה ללא כל ביטחונות, ערבים וכו´... הלוואה זו ניתנת ללווה כאשר הגוף המלווה נותן אמון מלא בלקוח. סיבות נוספות - עקב התנהלות טובה לאורך השנים, פתיחת חשבון חדש, וותק ועוד...

המחאה

המחאה - סוג של שטר המשמש לתשלום בהווה או עתידי.

הסכם

הסכם (חוזה) - ביטוי חברתי משפטי אשר בא לבטא הסכמה בין שני צדדים (או יותר) הכשירים משפטית לעריכתו. כאשר מתבצעים ההסכמות הבאות: הצעה וקיבול, מצב סביר של המסכימים, תמורה.

הסכם ערבות בנקאית

הסבת ערבות בנקאית, פעולה אשר זכויותיו של אדם עוברת לידי הבנק. בדרך כלל בעקבות אשראי שניתן או קיים של לקוח לבנק. הבנק יכול לממש את כספו במידה והלווה לא עומד בתשלומי ההלוואה או לא עומד בתנאי ההלוואה.

הסרת שיעבוד משכנתא

הסרת שיעבוד משכנתא - פעולת הסרת השיעבוד משכנתא, מחיקת רישום שיעבוד הנכס שהיה רשום לטובת הבנק למשכנתאות לטובת העמדת הלוואת משכנתא.

הערת אזהרה

הערת אזהרה - רישום במרשם המקרקעין, טאבו בדבר התחייבות, של בעל המקרקעין עצמו או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות עסקה. כאשר אנו חותמים על הסכם רכישת נכס, עלינו לדאוג מאופן מיידי על רישום הערת אזהרה לטובתנו במרשם המקרקעין, וזאת שהמוכר לא יוכל לבצע עסקה נוספת במקביל אלינו.

הקפאת משכנתא

הקפאת משכנתא כחלק מהסכם הלוואת משכנתא - כיום, ברוב הבנקים למשכנתאות ניתן לקבל "הקפאת משכנתא" חודש בשנה. כלומר, בהודעה מוקדמת, ניתן לקבל דחייה של תשלום המשכנתא לסוף תקופת ההלוואה או לחילופין, פריסת התשלום לאורך חיי הלוואת המשכנתא. הקפאת משכנתא כחלק מפעולה אסטרטגית - הלוואת המשכנתא ניתנת במעמד רכישת נכס וכנגד שיעבוד הנכס עצמו לבטוחה. ניתן, במצב של מכירת נכס או רצון לשחרר את הנכס משעבוד, לשעבד סכום כסף העולה ב 10% על גובה המשכנתא הנוכחית. במצב כזה אנו שומרים על המשכנתא הקיימת ללא שיעבוד הנכס.

התחייבות לרישום משכנתא

התחייבות לרישום משכנתא - התחייבות רישום משכנתא נחתמת ע"י בעלי הנכס מול עורך דין מוסמך. ההתחייבות היא לרשום שיעבוד של הנכס אותו ממשכן הבנק לטובת הלוואת משכנתא הניתנת. ההחייבות לרישום המשכנתא נדרשת בעקבות העובדה שהנכס לא יכול להרשם באופן מיידי כשעבוד לטובת הבנק. ההתחייבות "מכסה" את הבנק עד רישום הערת האזהרה לטובתו וזאת למקרה והעסקה לא תצא לפועל בסופו של דבר. ההתחייבות נועדה לרשום הערת אזהרה בטאבו לאחר סיום בניית הפרוייקט, קבלת טופס 4 וביצוע פרצלציה. במקרים רבים התחייבות רישום משכנתא יכול לקחת מספר רב של חודשים ושנים.

זיכרון דברים

זכרון דברים - מסמך המעיד על הסכמה בין שני צדדים או יותר. בתי המשפט רואים בזכרון דברים כחוזה לכל דבר ועניין.

זכאות משכנתא

מדינת ישראל, באמצעות משרד הבינוי והשיכון, מעניקה לתושבי ישראל סיוע במשכנתא לזכאים. הסיוע מורכב מהלוואה צמודה בריבית קבועה, הניתנת ל- 20, 25 או 28 שנה בתנאי החזר מועדפים. המדינה קובעת את גובה ההלוואה ואת תנאיה לפי קרטריונים מוגדרים. את תעודת הזכאות ניתן להנפיק בכל סניף בנק למשכנתאות.

זכויות בנייה

מהן זכויות בנייה? זכויות בנייה הן אפשרויות הבניה והשימוש הניתנים בקרקע מסוימת.

חברה משכנתא

חברה משכנתא, חברה בא נרשמים כל רישומי המקרקעין המוסדרים, רישומי זכויות הרוכשים של הנכס ורישומי זכויות של הבנקים למשכנתאות. הרישום אצל החברה המשכנתא תתבצע מהרגע שמקבלים חזקה על הנכס ועד לרישום מוסדר בטאבו. במקרים שטרם הוסדרו עינייני החלוקה בנדל"ן, פרצלציה, יבוצע הרישום אצל עורך הדין של החברה המשכנתא. במקרים של לקיחת משכנתא, והרישום הינו בחברה משכנתא יש להמציא כתב התחייבות לרישום משכנתא מהחברה המשכנת. אישור זה יבטיח רישום במנהל המקרקיען בעט סידור עינייני הפרצלציה.

חוק מכר

חוק מכר דירות נועד לייצר הגנה לרוכשי הדירות מחברות. חוק המכר, מפרט בין השאר את מסמכי חוזה המכר על מנת להגדיר את העיסקה ופרטיה בצורה מלאה. חוק המכר, מפרט בין השאר את אחריות החברה וצרת מימושה. חוק המכר מפרט בין השאר את אופן הגנת הרוכש ובטוחותיו. חוק מכר, מסדיר את תהליך רכישת הדירות מחברות משכנות.

חחד

חח"ד - חשבון חוזר דביטורי. חשבון זה מהווה מסגרות אשראי אשר ניתנות ללקוחות עסקיים או לקוחות פרטיים אשר מסגרות העו"ש גבולות ממסגרות עו"ש רגילות.

חכירה לדורות

על-פי חוק השכירות והשאילה, חכירה לדורות (או 'חכירה לזמן ארוך') היא שכירות מקרקעין לתקופה של למעלה מעשרים וחמש שנים. נוסף על דיני השכירות הרגילים, החילו על החכירה לדורות גם אחדים מדיני הבעלות. בנכסים אחרים חכירה לזמן ארוך יכולה להיות בצורות שונות, כגון: הסכם מכירה וחכירה חוזרת, או חוזים שבמהותם הם בעצם רכישת נכס בתשלומים לשיעורין. הענקת זכות חכירה לזמן ארוך היא אירוע מס לעניין מס שבח ומס רכישה.

חשבון מוגבל

חשבון מוגבל - חשבון הבנק הופך להיות מוגבל לאחר שחזרו בו במשך שנה עשרה שיקים ובתנאי שיחלפו לפחות 15 יום בין החזרה הראשונה לאחרונה. תקופת ההגבלה הינה לשנה.

חשבון מוגבל חמור

לקוח מוגבל חמור הינו אחד שחשבון נוסף שהוא מנהל הוגבל באותה תקופת הגבלה של חשבון אחר. לקוח מוגבל יכול להיות, לקוח שהיה מוגבל בעבר והוגבל שנית תוך 3 שנים מיום שנסתיימה ההגבלה הקודמת .תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל חמור היא לתקופה של שנתיים.

טאבו

טאבו - כינוי ל"לשכת רישום מקרקעין". רישום זכויות במקרקעין בישראל, שהוא רישום וקביעת הבעלות על מקרקעין בישראל נעשה כיום בעיקר על פי שיטת טורנס, אך היות שכ־5% מהקרקעות בישראל טרם מופו והוסדרו כהלכה (מספר זה הולך ופוחת עם השנים), מתקיים במקביל גם רישום ציבורי של עסקאות בקרקעות אלו. הגורם האחראי על מרשם המקרקעין בישראל היא אגף רישום והסדר מקרקעין של משרד המשפטים, המפעיל תשע לשכות רישום מקרקעין אזוריות ושלוש שלוחות. לשכת רישום המקרקעין נקראה בתקופת השלטון העותמ'ני בשם הטורקי טאפו (בוטאה בערבית טאבו) כינוי המקובל עד היום. תהליך הסדרת המקרקעין החל באמצע המאה ה־19, ונמשך בתקופת המנדט הבריטי ובמדינת ישראל. (מתוך ויקיפדיה).

טאבו ירדני

טאבו ירדני - פנקס רישום המקרקעין הירדני נקרא "הטאבו הירדני".

טופס 4

טופס 4 הינו שלב מקדים לקבלת אישור למגורים בדירה. חל איסור להתגורר בדירה טרם הונפק לה טופס 4. טופס 4 ניתן ע"פי תקנות התכנון והבנייה בישראל. טופס 4 מאפשר חיבור הבניין לרשתות החשמל והמים. חיבור דירה או מבנה לרשת החשמל בטרם קבלת טופס 4 הוא מסוכן ולא חוקי. טופס 4 מהווה אישור שהמבנה עומד בתקנות הבנייה והבטיחות.

יועץ משכנתאות

אדם בעל הכשרה מתאימה שתפקידו לנתח את הצורך הפיננסי, הן ברמת התזרים והן ברמת סל אשראי, של הלווים. יועץ משכנתאות מלווה את הלווים בכל הליך לקיחת משכנתא לרבות, הכנת תיק משכנתא והגשה לבנקים השונים, בניית תכנית הלוואה (מסלולים) שתואמים את הצורך של הלויוים, השגת ריביות השוק הטובות ביותר ביחס לטיב לקוח, טיב עסקה ומדיניות הבנקים.

ייפוי כוח נטוריוני

ייפוי כוח נטוריוני - יפוי כוח נוטריוני הוא יפוי כח רגיל שנערך ונחתם בנוכחות נוטריון (עו"ד מוסמך בעל וותק רב שנים בתחום) ולאחר שהנוטריון זיהה את המעורבים בדבר והעביר להם את משמעות הכתוב.

יסודות בנייה

יסודות בנייה - הכנת הקרקע והעמדת בסיס המבנה על האדמה. תחילת הבנייה, שלב הביסוס כולל את עבודות העפר ויציקת יסודות הבניין.

כושר החזר

כושר החזר - היחס בין ההכנסות להוצאות. ובעיניין הלוואת משכנתא, מהו כושר הפרעון שלנו על הלוואת המשכנתא? כמה כסף אנו יכולים לשלם בחודש על הלוואת המשכנתא.

כסף

כסף - אמצעי למסחר. תכליתו של הכסף הוא לפשט את פעולת המסחר. קניה, מכירה, עבודה ושירותים. הכסף מהווה שווה ערך לסחורה, לשירות או לעבודה. כסף הוא אמצעי מוסכם לתשלום.

לוח סילוקין

לוח סילוקין - צורת החזר הלוואה. לוח הסילוקין ניתן בשני אופניים: לוח סילוקין מסוג שפיצר, אותו מאפיין החזר חודשי קבוע. ולוח סילוקים מסוג קרן שווה, המאפיין העיקרי החזר חודשי קבוע על חשבון הקרן.

מאזן בוחן

בהנהלת חשבונות, מאזן בוח‏ן הוא גיליון עבודה שבו מפורטות היתרות של כל כרטיסי החשבון בספר החשבונות של ישות חשבונאית בעמודות של חובה וזכות. מאזן הבוחן נערך מעת לעת, בהתאם לצורכי הישות. במאזן בוחן תקין סך פקודות היומן בצד החובה יהיה בהכרח שווה לסך פקודות היומן בצד הזכות, כלומר, מאזן הבוחן יהיה מאוזן. עם זאת, מאזן בוחן מאוזן אינו מבטיח שלא קיימות שגיאות אחרות. לדוגמה, ייתכן שלא נרשמה עסקה כלל; ייתכן שהרישום התבצע בכרטיס החשבון הלא נכון; ייתכן ונרשמה עסקה שכלל לא התרחשה במציאות וייתכן שבמקרים מסוימים החיוב נעשה בצד החובה, והזיכוי נעשה בצד הזכות: במובן זה, הבלבול בין צד הזכות לצד החובה קיים גם קיים.

מאזן מבוקר

מאזן מבוקר - דוח חברות אשר מציג את כלל מצבה הפיננסי של החברה לשנה החולפת

מדד בסיס

מדד בסיס - נקודת זמן ממנה תחושב ותתבצע השוואה לעלייה או ירידה במדד.

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן - מהווה אחד מסוגי מדדי המחירים, המחושב בטכניקות סטטיסטיות ומשתנה מזמן לזמן, אשר מיועד למדוד את השתנות המחירים של סל מוצרים ושירותים הנצרכים על ידי קבוצת צרכנים. רוב הלוואות המשכנתא אותן אנו לוקחים צמודות למדד המחירים לצרכן.

מדד משכן

מדד משכן - מדד זה עוקב אחרי מצבם השוטף של רוכשי הדירות בישראל ומתפרסם ע"י בנק פועלים (משכן). עליה במדד משכן מציין שיפור במצבם של רוכשי הדירות וירידה במדד משכן תציין הרעה במצבם של רוכשי הדירות. מדד משכן משקלל ארבעה פרמטרים:

מדד תשומות הבנייה

מדד תשומות הבנייה משקף את עלות בניית דירה חדשה וכולל את מרכיבי הבנייה השונים: שכר עבודה, חומרי בנייה, מלט, חומרי מחצבה ומוצרים נוספים כמו כלים, מוצרי חשמל ועוד. המדד הוא סל מחירים המשתנה על פי סקר שמבצעת בכל חודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) ומפרסמת אותו.

מדיניות מוניטרית

מדיניות מוניטרית היא מדיניות המשפיעה באופן ישיר על כמות הכסף במשק. כלומר, המדיניות המוניטרית מבוצעת על ידי הבנק המרכזי, בנק ישראל. בנק ישראל מפקח על כמות אמצעי התשלום במשק. בתקופה שבה יש אינפלציה גוברת, תיושם מדיניות מוניטרית מצמצמת שתפעל להעלות את שווי הכסף, כלומר העלאת ריבית בנק ישראל והפוך. מטרת המדיניות המוניטרית היא השגת יעדי אינפלציה שנקבעו מראש ואיזון כלכלי.

מושע

מושע - בעלות משותפת במקרקעין, כאשר טרם נקבעה חלוקה, פרצלציה מוגדרת לכל אחד מבעליו.

מח"מ

מח"מ - משך חיים ממוצע

מחשבונים להלוואות משכנתא

מחשבוני משכנתא אלו מחשבונים אשר יכולים לתת לנו אינדיקציה של החזרים חודשיים במשכנתא, תשלומי ריביות משכנתא, לוחות הסילוקין ועוד.

מט"ח

מט"ח - מטבע חוץ

מיחזור הלוואת משכנתא

מחזור הלוואת משכנתא - לקיחת משכנתא שמטרתה לחסל משכנתא קיימת.

מכתב החרגה

מכתב החרגה - מסמך בו מאשר בנק למשכנתאות, אשר הלווה כסף ליזם, לצורך מימון קניית קרקע ועלויות הבניה, כי בהתקיים תנאי מסוים, יחידות מסוימות בבנין לא יהיו כפופות לשעבוד. מכתב החרגה נדרש במסגרת עסקאות רכישת דירה מקבלן, הבנק המלווה שרשם שעבוד על כל הקרקע והבנין שעתיד להיבנות על הקרקע. מאחר וטרם התבצע פרצלציה מוגדרת בלשכת המקרקעין, השעבוד חל על כל המקרקעין. קונה שמשלם את התמורה בגין דירה בודדת, מעוניין שהמשכנתא של הבנק שהלוואה לקבלן לא תחול על הדירה אותה רכש, לכן ידרוש מהקבלן להמציא לו מכתב החרגה, במעמד התשלום האחרון, כדי לוודא שהדירה אכן נקיה מהמשכנתא.

מכתב כוונות

מכתב כוונות - מכתב אותו מחוייב להמציא בנק למשכנתאות ללווה, מכתב הכוונות מחייב את הבנק המלווה לשחרר את הנכס המשועבד מכל שעבוד בתנאי והסכום המצויין במכתב הכוונות לסילוק הלוואת המשכנתא יופקד לטובת העיניין והחוב יחוסל. מכתב הכוונות מחייב את הבנק למשכנתאות בדבר הסרת שעבוד על הנכס כנגד קבלת הסכום הנקוב במכתב הכוונת, עד לתאריך תשלום מסוים.

מנהל מקרקעי ישראל

מנהל מקרקעי ישראל זהו הגוף אשר רושם שיעבודים על הקרקעות במדינת ישראל והוא הגוף המשפטי האחראי על הסדר של תשלומי חכירה. חכירה היא שכירות הקרקע ממנהל מקרקעי ישראל לתקופה של 49 עם אפשרות ל49 שנים נוספות. תשלומי החכירה מתבצעות באופן ישר למנהל. התנהלות הבנקים למשכנתאות ביחס לאדמות מנהל זהות כמעט לחלוטין לעסקאות הרשומות בטאבו. ברמת שעבוד הנכס להלוואת המשכנתא, הבנק רואה זאת בעין שווה.

מס רכישה

מס רכישה - מס אשר מוטל על פי חוק על כל הרוכש דירה למגורים. גובה תשלום מס הרכישה מחולק לשלוש מדרגות כתלות בשווי הדירה אשר עתידה להירכש. מדרגות המס הינן 0%, 3.5% ו-5%. עלויות מס הרכישה מתעדכנות מספר פעמים בשנה.

מס שבח

מס שבח - מס שבח מקרקעין הוא מס המוטל על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין או מכירת מניות באיגוד מקרקעין. התשלום הינו אחוז מסויים מהרווח אשר משתנה משנה לשנה (או שלא).

מק"מ

מק"מ - מלווה קצר מועד

מרווח בריבית

תוספת ו/או הפחתה מריבית הבסיס - ריבית העוגן

משכון

משכון - מונח אשר פירושו "נכס אשר משועבד כבטוחה לחוב". משכנתא היא מקרה פרטי של משכון אשר מתייחס לנכס מקרקעין.

משכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה - הלוואה אשר ניתנת כנגד שיעבוד של נכס כסכום בודד או בתשלומים. כאשר החזר הלוואת המשכנתא ההפוכה תבוצע במקרה של מכירת הנכס או שבני הזוג הולכים לעולמם. משכנתא זו מיועדת לגילאי 60 +.

משכנתה

משכנתה - הלוואה הניתנת למטרת רכישת נכס ושעבודו לבנק המלווה.

משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון ממונה על ייזום וביצוע מדיניות הממשלה בתחומי השיכון והבנייה למגורים. פעילות המשרד מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות בקבוצות האוכלוסייה החלשות יחסית

נטוריון

נוטריון - עורך דין אשר מוסמך וזאת בהתאם לחוק, לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים. חתימתו של עורך הדין הנוטוריוני, נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בארץ והן מחוץ לה. במדינת ישראל מוסדר עיסוקו של הנוטריון בחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976. במדינות שונות ניתן להבחין בין משרות נוטריוניות שונות, ובמיוחד בין משרתו של "הנוטריון הציבורי" ובין נוטריונים פרטיים. הבחנה זו הייתה תקפה בישראל עד לקבלת חוק הנוטריונים, והיא אינה תקפה כיום. הדיון להלן בסמכותו ובמשרתו של הנוטריון הוא על פי הדין הישראלי.

נכיון צ´קים

נכיון צ´קים - הלוואה אשר ניתנת כנגד הפקדת צ´ק דחוי, כאשר מועד פירעון ההלוואה ליום פירעון הצ´ק. את הריבית על ההלוואה נשלם ביום קבלת ההלוואה. ניקיון צ´קים ניתן לקבל לתקופה של עד שישה חודשים לפי שיכול דעת הבנק.

נכס מניב

נכס מניב - נכס עליו נקבל תשואה חודשית עד שנתית.

נסח טאבו

נסח טאבו - נסח טאבו הוא למעשה תעודת הזהות של הנכס. ניתן לקבל את כל המידע המשפטי על הנכס באמצעות נסח הטאבו.

סטגפלציה

סטגפלציה - סיטואציה בה שיעור האינפלציה גבוה, הצמיחה הכלכלית מאטה ושיעור האבטלה נשאר גבוה.

סיכוני אשראי

סיכוני אשראי - הגדרה לרמת סיכוי המלווה לכך שהלווה לא יעמוד בהתחייבות ההלוואה.

עמידר

עמידר - עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ, משמשת כלי חשוב במימוש מדיניות הרווחה והשיכון של ממשלות ישראל לדורותיהן. מאז נוסדה כחברה ממשלתית, בשנת 1949, מילאה עמידר תפקיד היסטורי בבניין הארץ ובשיכון מיליוני עולים. תחומי הפעילות המרכזיים של עמידר כוללים: ניהול דיור ציבורי. ניהול ותפעול בתי דיור מוגן. הענקת סיוע בשכר דירה. פעילות במישור הלאומי על פי החלטות הממשלה. פעילות קהילתית ללקוחות החברה. עמלת דמי ניהול עמלת דמי ניהול - עמלה זו נגבת בדרך כלל בכל תחילת רבעון והיא נגבת בגין ניהול שותף של חשבון הבנק.

עמלת דמי עריכת מסמכים

עמלת דמי עריכת מסמכים - עמלה מדורגת שנגבית עקב מתן הלוואה, מסגרות אשראי חדשים או איחוד אשראי קיים. דמי עריכת מסמכים נקבע עפ"י גובה האשראי הניתן. בדרך כלל עד סכום של 50,000 ש"ח לא נגבה דמי עריכת מסמכים. כמובן, שניתן להתמקח על דמי עריכת המסמכים, קל וחומר בהלוואות משכנתא, בהן דמי עריכת המסמכים גבוה עקב סכומי המשכנתא הגבוהים.

עמלת הקצאת אשראי

עמלת הקצאת אשראי מוגדרת כעמלה אשר נגבת בעבור מסגרת האשראי אותו העמיד הבנק ללקוח. חיוב עמלת הקצעת האשראי מתבצע לפי המוסכם בין המוסד המלווה ללקוח. בדרך כלל עמלה זו נגבת כל רבעון.

עמלת חליפין

עמלת חליפין נגבת בגין עסקאות המתבצעות במטבע זה. המרת מטבע או רכישת מטבע זר.

עמלת פרעון מוקדם למשכנתא

עמלת פרעון מוקדם למשכנתא - עמלה אותה נצטרך לשלם עקב פרעון מוקדם של ההלוואה בניגוד למוסכם בחוזה ההלוואה שנחתם במקור.

עמלת פתיחת תיק

עמלת פתיחת תיק - דמי ניהול אותם נצטרך לשלם בגים עריכת מסמכי הלוואה וניהול תיק המשכנתא. עמלת פתיחת תיק הינה 0.25% מגובה הלוואת המשכנתא הניתנת בפועל. סכום זה ניתן להפחית.

עמלת שורה

עמלת שורה מוגדרת כעמלה אשר נגבת בעבור כל פעולה שנעשת בחשבון הבנק ואין עליה תשלום ריבית

עסקה משכנתא בתוך המשפחה

עסקת משכנתא בתוך המשפחה - עסקת משכנתא בתוך המשפחה מוגדרת כאשר אחד מבני המשפחה מקרבה ראשונה או שניה מעוניין לרכוש את חלקו של האחר.

פז"ק

פז"ק - פיקדון לזמן קצוב. פקדון שקלי לא צמוד לזמן קצוב, בריבית קבועה או משתנה, לתקופות הפקדה מוגדרות מראש, בסכום, בריבית ובתנאים מוסכמים, כפי שנקבעו עם הלקוח במועד ההפקדה.הפקדון יכול להיות חד פעמי או מתחדש לסרוגין עם אפשרות למשיכה חלקית או מלאה של קרן ההפקדה ו/או הריבית במועדי החידוש.

פח"מ

פמ"ח - פקדון מטבע חוץ.

פח"ק

פח"ק - ראשי תיבות של פקדון חוזר קרדיטורי. פח"ק, פקדון בנקאי אשר נותן למשקיעים בו ריבית יומית. פקדון פח"ק נזיל באופן מוחלט וניתן למימוש יומי.

פיקדון

פיקדון - פיקדון הינו תוכנית של חיסכון אשר עליו נקבל ריבית ביחס לתקופת הפקדון וגובה הפקדון. ישנן סוגים רבים של פקדונות: פקדון יומי, פקדון שבועי, פקדון חודשי, פקדון שנתי ורב שנתי.

פצ"מ

פצ"מ - פקדון צמוד מטבע. פקדונות אשר מוצמדים למטבע חוץ.

פק"מ

פק"מ - פקדון קצר מועד

פר"י

פר"י - פיקדון חוזר יומי. ניתן לומר גם פקדון חוזר קרדיטורי. ניתן להפקיד ולמשוך כספים מהפיקדון בכל יום עסקים נתון וזאת בתנאי שסכום הקרן לא יפחת מהמוסכם.

פר"מ

פר"מ - פקדון בריבית משתנה. פקדון זה ניתן לתקופה של 7 ימים ועד לתקופה של שנה. פקדון זה ניתר בריבית משתנה פריים כאשר הריבית ניתנת במרווח מסויים.

פרי פאסו

פרי פאסו - פרושו של הפרי פאסו הינה דרגה שווה. בהיבט הבנקאי, מתייחס המונח לחלוקת שיעבוד הנכס בין שני בנקים או יותר. דרגות השיעבוד נעשות ברמות של רישום משכנתא ראשונה, משכנתא שניה ויותר... כבמידת הצורך, כל בנק יפרע את חלקו ביחס לדרגות השיעבוד.

קבוצת רכישה לבנייה

קבוצת רכישה - התארגנות של אנשים פרטיים לרכישת קרקע ובניית פרויקט מגורים משותף.

קל"צ

קל"צ - קבועה לא צמודה, מתייחס להלואות הניתנות בריביות קבועות שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן.

קצבת שאירים

קצבת שאירים - קצבת/ביטוח שאירים נועד על מנת להבטיח אמצעי קיום לשאירים - אלמן/ה ויתומים של תושב/ת ישראל.

קרן שווה

קרן שווה - מתייחס לצורת החזר תשלומי הלוואה בין אם הלוואת משכנתא או הלוואה מסחרית, כאשר ההחזר על חשבון הקרן שווה לאורך תקופת ההלוואה.

קרקע חקלאית

קרקע חקלאית - היא קרקע שהשימושים אשר מותרים בא הינם למטרות חקלאיות בלבד.

ריביות עוגן

ריביות עוגן - ריבית אשר נקבעת ע"י אובייקט שאינו תלוי באופן ישיר באף מוסד או אדם. ריבית העוגן הינה ממוצע משוכלל של מספר פרמטרים.

ריבית

ריבית = מחיר הכסף. סכום הכסף אותו נצטרך לשלם עבור הכסף אותו אנו רוכשים. הריבית מחושבת על יתרת הקרן של ההלוואה.

ריבית אפקטיבית

ריבית אפקטיבית - ריבית אפקטיבית, נקראת גם כריבית מתואמת היא הריבית המשולמת בפועל על ההלוואה.

ריבית דריבית

ריבית דריבית - ריבית המחושבת הן על קרן ההלוואה והן על הריבית המצתברת חודש בחודשו עד לפירעון מלא של ההלוואה.

ריבית חובה

ריבית חובה היא ריבית הפריים P שמחושבת על אשראי שניתן וריבית L לייבור אשר מחושבת בחשבונות מט"ח על הלוואות מט"ח. אלו מחושבים בתוספת סיכון אשר מתורגמת לאחוזים.

ריבית ממוצעת B

ריבית ממוצעת על משכנתאות - כשמה כן היא, ממוצע הריבית אותה הלווים מקבלים על הלוואות המשכנתא והלוואות אחרות הניתנות על נכס במקרקעין באמצעות בנקים למשכנתאות.

ריבית משתנה

ריבית משתנה - ריבית אשר ניתנת לשינוי עפ"י אובייקט חיצוני ובלתי תלוי בכל תקופת זמן הנקבעת במעמד חוזה הלוואה.

ריבית נומינלית

ריבית נומינלית - ריבית נקובה על הלוואה או פיקדון ללא התייחסות להצמדה למדד

ריבית ריאלית

ריבית ריאלית - היא בעצם הריבית נומינלית בניכוי עליית המדד. הריבית הריאלית מודדת בכמה עלה כוח הקנייה שלנו בפועל לאור עליית המחירים במשק.

רשם המשכונות

רשם המשכונות - רשם המשכונות, בעל תפקיד ברשות התאגידים שבמשרד המשפטים בישראל, רשם המשכונות מפעיל מאגר מידע על משכונות שנרשמו על פי דין.

שומת מס

שומת מס - הערכת מס, קביעת שווי או אומדן לערכו של דבר... תהליך השומה הוא קביעה של אחת מרשויות המס מהו סכום המס שעל הנישום לשלם. כל מי מאיתנו העצמאיים אשר מעוניין בלקיחת משכנתא יצטרך להמציא שומת מס לשנה הקודמת.

שטר מכר

שטר מכר - תעודה בעלת תוקף משפטי המאשרת ומעידה על העברת זכות, קניין או בעלות של נכס מבעליו לבעלים חדשים.