עוגן מק"מ - מלווה קצר מועד

משתנה כל שנה לא צמודה - עוגן מק"מ

עוגן מק"מ - מלווה קצר מועד, הלוואה בריבית משתנה כל שנה לא צמודה למדד המחירים לצרכן.  הלוואה על בסיס עוגן המק"מ ניתנת, נכון להיום, בבנק לאומי בלבד.

הריבית נקבעת כשיעור התשואה של המק"מ ל-12 חודשים בתוספת מרווח מסוים כפי שייקבע בין הבנק לבין הלווה.

ניתן לקבל הלוואה זו לתקופה של עד 30 שנים לכל היותר ולכל הפחות 4 שנים. סכום מקסימאלי שניתן לקבל במסלום זה - עד 1/3 מגובה ההלוואה הכוללת. 

 

רוצים שנחזור אליכם?