תקנון ותנאי שימוש באתר

שימושך באתר האינטרנט של מוטי שמואלביץ' בשם המתחם: https://moti.org.il ("האתר"), לרבות גלישה באתר, קריאת כל תוכן הכלול באתר, שימוש במגוון שירותי האתר והמידע המצוי בו, מעיד על הסכמתך המלאה לתנאים המפורטים להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. במידה ואינך מסכים לכל התנאים או לחלק מהם, הינך מתבקש להימנע משימוש באתר ולא לבצע כל פעולה באמצעותו. תקנון ותנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר יחיד לצרכי נוחות בלבד, ומתייחסים במידה שווה גם לנשים. הכותרות המובאות להלן הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.               

 1. כללי
  1. האתר מתופעל ע"י מר מרדכי שמואלביץ, מרחוב גודסקי 30/1, רחובות, וכל תאגיד ו/או צד שלישי הקשור אליו או המסייע לו בהפעלת האתר (להלן: "מנהל האתר").
  2. הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, כי הנך מסכים לתנאים, וכי הנך מתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך על פי התנאים ו/או הנובעת מהם. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב ("ההסכם") בינך ובין מנהל האתר.
  3. ההסכם מעודכן נכון ליום 20.8.2012. מנהל האתר רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לשנות, לתקן או לבטל את הפרסומים והמוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, את תנאי ההסכם, או כל חלק מהם, או להוסיף להסכם זה תנאים חדשים, וזאת מבלי שמנהל האתר יהיה חייב להודיע לך או לכל משתמש אחר באתר על שינוי כאמור באופן פרטני. תוקף השינוי ממועד פרסומו ואילך. מנהל האתר יפרסם כל שינוי בתנאי ההסכם באתר, והנך מתחייב לעיין בהסכם ולהתעדכן מפעם לפעם בשינויים שחלו בתנאי השימוש באתר, ככל שחלו שינויים כאמור. ט.ל.ח.
 2. גישה לאתר
  1. מנהל האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. מנהל האתר אינו מתחייב ואינו יכול לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה.
  2. מנהל האתר רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וללא כל הודעה מראש, לבצע כל אחד מהשינויים הבאים:
   1. לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו.
   2. לשנות ו/או להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את האפשרות לגלוש באתר, לקרוא תוכן הכלול באתר, לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר (לרבות מחשבונים וטפסים) ו/או להשתתף בפעילויות האתר ו/או לקבל כל שירות נלווה.
   3. לשנות את נגישות האתר, לרבות שעות הפעילות של האתר או הציוד (לרבות חומרה ותוכנה) הדרושים לשם שימוש באתר.
   4. להפוך את האתר או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או להתנות את הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום.
   5. לבצע כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו באתר.
  3. מנהל האתר לא יהיה אחראי ולא יחויב בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה, ישירה ו/או עקיפה, לרבות בגין עגמת נפש, אשר ייגרמו לך ו/או לציוד החומרה בו השתמשת לגלישה באתר, הן כתוצאה מהשתתפות בפעילות באתר ו/או כניסה אליו וגלישה בו והן כתוצאה מאי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו.
  4. מנהל האתר עשוי לספק תשובות לשאלות נפוצות המתעוררות אגב השימוש באתר, במקום מיוחד שיוקצה לכך באתר. עם זאת, מנהל האתר אינו מתחייב לספק תמיכה כלשהי למשתמשים באתר, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיינה לך כל טענות כלפי מנהל האתר בעניין זה.
 3. שימושים אסורים באתר
  1. הנך מתחייב לעשות באתר שימוש אישי בלבד, ולא שימוש מסחרי.
  2. הנך מתחייב שלא לבצע או לסייע בביצוע שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה, ניצול מסחרי אחר של האתר או כל שימוש שאינו שימוש אישי במחשב או של תוכנה שמקורה באתר או של מידע המופיע באתר.
  3. הנך מתחייב שלא להריץ יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות סריקה ורובוטים) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף או תרכובת של תכנים שמקורם באתר.
  4. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  5. הנך מאשר כיידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של האתר או מנהל האתר מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של מנהל האתר, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו.
  6. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. מבלי לגרוע מן האמור, ומבלי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשותו של מנהל האתר בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה, לא תעביר אל האתר כל חומר שיש בו משום:
   1. פגיעה או הפרה בזכויות מנהל האתר ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם על פי כל דין;
   2. איום, ניצול לרעה, השמצה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גסות רוח, תועבה, גזענות, הפליה אסורה או אי נעימות כלשהי;
   3. עידוד או שבח להתנהגות המהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו;
   4. פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור מנהל האתר מראש ובכתב;
   5. מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר.
 4. קניין רוחני
  1. האתר כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות, בין היתר, כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, קוד מקור, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים, מחשבונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן: "תכנים"), המוגנים בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים), חלקם בבעלות מנהל האתר וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. הנך מתחייב שלא לנצל את האתר, או את תכניו של האתר (כולם או חלקם), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בהסכם זה.
  2. על אף האמור לעיל, הנך רשאי להוריד מידע מהאתר אל המחשב שלך (download), לצורך שימושך האישי בלבד, במקום בו הותר הדבר במפורש באתר. אינך רשאי לבצע כל שינוי, העתקה, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה, השכרה או ניצול מסחרי אחר של מידע שהועבר מהאתר אל מחשבך בלא קבלת אישור ממנהל האתר, בכתב ומראש.
  3. גם במידה ותקבל אישור ממנהל האתר לנצל את המידע באופן חוקי, אינך רשאי לשנות את עיצוב המידע, לרבות הסרת או שינוי שמו של בעל הזכויות במידע, כפי שהוא מופיע באתר בסמוך למידע שהותר לך לנצל. הנך מצהיר כי הורדת מידע מהאתר, או ביצוע כל פעולה חוקית אחרת באתר, אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי באתר או בתוכנו או בחלק מתוכנו, לרבות במידע האמור.
  4. הנך מתחייב שלא להעלות מהמחשב שלך אל האתר (upload) כל חומר המוגן באמצעות זכות יוצרים, סימן מסחר, מדגם ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם קיבלת את רשותו המפורשת של בעל הזכות מראש ובכתב להעלות חומר כאמור אל האתר. הנך האחראי הבלעדי לכל חבות שהיא בגין כל נזק שייגרם לכל גוף כתוצאה מהפרת זכות יוצרים או מהעברת חומר כלשהו ממחשבך לאתר.
  5. בהעלאת חומר כלשהו ממחשבך אל האתר, הנך מצהיר ומתחייב:
   1. כי החומר אינו מוגן באמצעות זכות קניינית של צד שלישי, או לחלופין כי קיבלת את רשותו המפורשת של צד שלישי כאמור להעלות את החומר אל האתר;
   2. כי בעליו של החומר מעניק למנהל האתר רישיון בלתי חוזר, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, להשתמש, לתרגם, לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, לשכפל ו/או לפרסם את החומר, כולו או חלקו, וכן לשלב את החומר ביצירה קיימת, והכול בכל דרך שהיא ובכל מדיה שהיא, בהווה או בעתיד;
   3. כי בעליו של החומר מעניק לכל משתמש באתר הרשאה בלתי חוזרת, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לצפות בחומר ולהעתיקו למחשבו האישי, לשם שימושו האישי של משתמש כאמור בלבד, ובכפוף לתנאי השימוש באתר;
   4. כי תשפה ותפצה את מנהל האתר בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לו בקשר עם פרסום החומר באתר, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, במידה והצהרותיך בסעיף זה אינן נכונות ומדויקות.
  6. הנך רשאי להציב קישורים (links) לאתר באתרים אחרים, בתנאי שקישור כאמור יזהה את האתר באופן ברור ויפנה לעמוד השער של האתר. אינך רשאי לקשר ישירות לעמודים אחרים באתר או לתכנים ספציפיים באתר. הנך מתחייב שלא להציב קישור לאתר בכל אתר אחר המכיל תוכן בלתי חוקי, בלתי מוסרי, פוגעני או פורנוגראפי. במידה ומנהל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יורה לך להסיר קישור כלשהו לאתר, תפעל מייד בהתאם להנחיית מנהל האתר ולא תהיה לך טענה כלשהי כנגד מנהל האתר בעניין זה.
 5. מדיניות הפרטיות
  1. בעת השארת פרטיך במקום המתאים לכך באתר, הינך נותן מרצונך את הסכמתך לכך ששמך ופרטיך, וכן כל מידע שיצטבר אצל מנהל האתר ו/או אצל גורמים עימם קשור מנהל האתר, יועבר למנהל האתר וישמשו אותו לקידום האתר ופעולותיו, כולל פעולותיו עם גופים אחרים, באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב בשום מקרה כפגיעה בפרטיות.
  2. בעת רכישת מוצר ו/או שירות באתר ו/או השתתפות בפעילות באתר, תתבקש למסור פרטים מזהים כתנאי לכך. מובהר לך בזאת כי אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתתף בפעילויות השונות באתר כאמור.
  3. כל מסירת מידע לאתר כמוה כהסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה. בטרם תמסור את הפרטים המתבקשים, אנא וודא כי תנאי הסכם זה, לרבות ההוראות בדבר מדיניות הפרטיות, ברורים לך ומוסכמים עליך.
  4. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרים ועוד. מובהר בזאת, כי המידע הנ"ל אודותיך יכול להיאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות, בין היתר, לרבות איסוף כתובות IP, עוגיות (Cookies) משואות רשת (web beacons) ותגי אינטרנט.  
  5. מנהל האתר ישמור את כל המידע שנצבר אודותיך במאגר המידע שלו, לרבות, בין היתר, הנתונים שתמסור בהרשמתך ו/או בעת השתתפות בפעילות באתר ו/או בעת רכישת מוצר או שירות. השימוש במידע זה יהיה בהתאם לדין ולמטרות המפורטות להלן:
   1. כדי לאפשר לך להשתמש באתר;
   2. כדי לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב ו/או בכל דרך אחרת, כמפורט להלן;
   3. לצורך יצירת הקשר אתך, לרבות בקשר עם רכישת שירותים;
   4. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
   5. לשם קידום מטרות האתר;
   6. כדי לשפר ולהעשיר את הפעילויות באתר ולהתאימם לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם. לצורך כך ייעשה שימוש במידע סטטיסטי בעיקרו, שאינו מזהה אותך אישית;
   7. לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך;
   8. כדי להתאים את הפרסומות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. מובהר כי המידע שישמש את מנהל האתר לצורך כך לא יזהה אותך אישית;
   9. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. המידע שישמש את מנהל האתר לצורך כך לא יזהה אותך אישית;
   10. לכל מטרה אחרת, המפורטת בהסכם זה;
  6. מנהל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את הפרטים, הנתונים והמידע שנאספו אודותיך ואודות פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
   1. בעת שתשאיר את פרטיך לצורך יצירת קשר עימך לצורך קבלת מוצר ו/או שירות כלשהו המוצע באתר. להסרת ספק, מובהר בזאת כי פרטיך יופנו לצד ג' המעניק את המוצר ו/או השירות המוצע אך ורק לשם יצירת הקשר עימך וקבלת הצעה מטעמו. עוד יובהר, כי בהשארת פרטיך לצורך יצירת קשר עימך בקשר עם האמור, הינך מסכים בזאת להעברת פרטיך לצד ג' ובלבד כי הדבר ישמש ליצירת הקשר עימך להצעת המוצר ו/או השירות המבוקש.
   2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או תנאי שימוש באתרים אחרים, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר אליו, פעולות שהינן לכאורה מנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
   3. במידה וביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במנהל האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות האתר.
   4. במידה  והפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם האתר ו/או מנהל האתר או מי מטעמו.
   5. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למנהל האתר למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
   6. בקשר לכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מנהל האתר.
   7. אם פעילות האתר תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי מנהל האתר יהיה רשאי להעביר לתאגיד זה את המידע אודותיך, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות תקנון זה לעניין מדיניות פרטיות.
  7. מנהל האתר עושה את מרב המאמצים להגן על האתר ועל מערכות המחשב שלו מפני חדירה ו/או פריצה, תוך יישום אמצעי הגנה סבירים. הנך מאשר כי מנהל האתר אינו יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של האתר ושל מערכות המחשב של האתר מפני חדירה ו/או פריצה של גורמים עוינים, אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר.
  8. מנהל האתר מתחייב להגן על סודיות הנתונים של משתמשי האתר ועל מאגר המידע שברשותו (ככל שיהיה) בהתאם להוראות כל דין.
  9. מנהל האתר רשאי לפנות אליך ו/או לגולשי האתר באמצעות דואר ו/או דואר אלקטרוני ו/או טלפון ו/או הודעת מסר קצר (SMS או MMS). הפנייה הנ"ל תכלול עדכונים לגבי האתר ו/או מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שיפרסם מנהל האתר (הקשור לאתר ו/או לפעילויות נוספות של מנהל האתר) ובין אם מדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לפרטי כתובתך כפי שמסרתם בעת השארת פרטיך באתר. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה למנהל האתר כמפורט בהסכם זה.
  10. השארת פרטיך באתר מהווה את אישורך להיכלל ברשימת לקוחות האתר, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של האתר העלול לכלול פרסומות מגופים מסחריים נבחרים. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לאסוף נתונים אודות שימושך באתר הכולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מנהל האתר יהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך באופן אישי.
 6. אחריות ושיפוי
  1. הנך מכיר בכך שהאתר בכללותו, כולל כל מידע ותכנים המופיעים בו אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, כל שירות או מוצר המוענקים באמצעות השימוש באתר, וכל תוכנה המסייעת בהפעלת האתר, לרבות המחשבונים המצויים באתר והטפסים בו, מוגשים ומועמדים לרשותך כפי שהם (as is). אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן הצעה ו/או מצג ו/או התחייבות כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות מצג או התחייבות של מנהל האתר בנוגע למידע האמור, דיוקו, שלמותו, אמינותו, עדכניותו או התאמתו למטרה כלשהי. מנהל האתר עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי המידע המופיע באתר הנו מדויק, שלם, אמין ועדכני, אולם אין הוא מתחייב ואינו יכול לערוב לכך שבמידע המופיע באתר לא יפלו שגיאות, אי דיוקים או השמטות. מנהל האתר ממליץ לערוך בדיקה נוספת ומקיפה לפני נטילת חבות כלשהי בהסתמך על מידע המצוי באתר, לרבות היוועצות ביועץ מוסמך בתחום הרלבנטי ו/או השוואה למקורות אחרים. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה, והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממנהל האתק=ר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.
  2. הנך מסכים כי מנהל האתר, עובדיו וכל אדם או גוף אחר המעורבים ביצירת האתר ותכניו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות בעניינים המפורטים להלן, וכי כל אחריות וסיכון בקשר עם העניינים המפורטים להלן יחולו עליך בלבד:
   1. כל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, הקשורים בגלישה לאתר או חוסר היכולת לגלוש לאתר ו/או בקבלת מידע מהאתר או באמצעות האתר ו/או בשימוש בשירותים הניתנים באמצעות האתר;
   2. כל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.
  3. בין היתר, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשא באחריות ובסיכון בקשר עם כל אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי.
  4. הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את מנהל האתר, עובדיו ומי מטעמו כנגד כל תביעה או דרישה, שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המ